Dzīvojamo telpu īres likuma jaunā redakcija ir daudz jaunievedumu, kuru uzdevums ir gan normalizēt dzīvokļu izīrēšanas uzņēmējdarbības vidi, gan arī aizsargāt īrniekus. Šajā nolūkā likumā ir pants, kas izīrētājam ļauj paaugstināt īres maksu tikai tad, ja līgumā ir aprakstīti principi un kārtība, kā šis process tiek īstenots. Turklāt saskaņā ar likumu visiem īres līgumiem obligāti jābūt reģistrētiem zemesgrāmatā. Šis process būs bez maksas.

Ļoti svarīgs punkts skar līgumu darbības termiņu — tie vairs nevarēs būt beztermiņa līgumi. Visiem līgumiem jābūt noslēgtiem uz noteiktu termiņu. Ja līgums netiek pagarināts uz nākamo termiņu, īrniekam ir uzlikts pienākums atbrīvot aizņemtās platības tūlīt pēc īres termiņa beigām.

Runājot par iepriekš noslēgtajiem līgumiem, stājoties spēkā jaunajam likumam, tie divu gadu laikā būs jānoslēdz no jauna. Atgādinājums: tiek atcelta ģimenes locekļu solidārā atbildība par īres līguma saistību izpildi.