Valdība šodien atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Zemesgrāmatu, Notariāta un Bāriņtiesu likumos, ar kuriem paredzēts ieviest vienas pieturas aģentūras principu nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos, tādējādi nekustamā īpašuma ieguvēja vietā nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatā varētu iesniegt zvērināts notārs vai bāriņtiesa. Iecerēts, ka plānotie grozījumi palielinās īpašuma tiesību nostiprināšanas procesa efektivitāti, ātrumu un drošumu, kā arī ievērojami mazinās riskus darījuma tiesiskuma nodrošināšanai. Tāpat paredzēta iespēja elektroniski iesniegt nostiprinājuma lūgumu par hipotēkas nostiprināšanu, hipotēkas grozījumiem, kā arī cesijas gadījumā, ja šo lūgumu pamatā ir elektroniski darījumi. Likumprojektu mērķis ir noteikt konkrētas kompetences un pienākumus zvērināta notāra un bāriņtiesas darbībā attiecībā uz nostiprinājuma lūguma iesniegšanu elektroniski. Nostiprinājuma lūgumi tiks iesniegti tiešsaistes režīmā vai caur zemesgrāmatas mājaslapu. Normatīvi nostiprināts zvērināta notāra un bāriņtiesas pienākums vērtēt nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumu, proti, vai tā saturs nav acīmredzamā pretrunā ar likumiem, kas aizsargā pārvaldes kārtību, sabiedrības tikumību vai personas godu, tādejādi plānots ievērojami mazināt riskus darījuma tiesiskuma nodrošināšanai. Tāpat tiks pārbaudīts, vai darījums nesatur aizdomīga vai neparasta darījuma pazīmes, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu. Lai nodrošinātu bāriņtiesas un zvērināta notāra sniegtos pakalpojumus vienādā kvalitātē, ar grozījumiem gan bāriņtiesai, gan zvērinātam notāram noteikti vienāda satura pienākumi, piemēram, attiecībā uz ieskatīšanos Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, Iedzīvotāju reģistrā, Nederīgo dokumentu reģistrā, ziņošanu Valsts ieņēmumu dienestam par nerezidenta noslēgtajiem nekustama īpašuma atsavināšanas darījumiem. Vienlaikus ņemot vērā zvērinātu notāra amata darbību atšķirības, atsevišķi pienākumi noteikti tikai zvērinātam notāram, piemēram, pārliecināties par zemesgrāmatu nodevu samaksu. Grozījumi Notariāta likumā paredz, ka personu paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūgumu tiek aizstāta ar piekrišanas apliecināšanu. Šāda kārtība ļauj ievērojami paātrināt īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamo dokumentu apriti, piemēram, izvairoties no nepieciešamības pušu pašrocīgi parakstītu nostiprinājuma lūgumu iesniegt zemesgrāmatu nodaļā, vai glabāt to pie zvērināta notāra.