Decembra sākumā ir saņemta un ir stājusies spēkā Rīgas pilsētas būvvaldes izdotā būvatļauja biroja kompleksa Skanstes Biznesa Centrs Skanstes ielā 25 pirmajai būvniecības kārtai. Būvdarbus paredzēts sākt 2018. gada pavasarī, savukārt biroja kompleksa pirmo gatavo ēku ekspluatācijas uzsākšanas laiks paredzēts 2019. gada beigās.

Kā jau iepriekš ziņots, pēc visu kārtu izbūves Skanstes Biznesa Centra komplekss ietvers sevī piecas biroju ēkas ar aptuveni 55 000 m² kopējo biroju bruto platību. Biroju kompleksā kopumā tiks nodrošinātas vietas aptuveni 2000 automašīnām - gan daudzstāvu autostāvvietā, gan atsevišķu ēku pazemes autostāvvietās. Tās būs energoefektīvas un ilgtspējīgas A klases biroju ēkas, kas tiek izstrādātas BIM sistēmā un saskaņā ar BREEAM standartiem. Pirms būvprojekta izstrādes 2016. - 2017. gadā būvniecības iecerei tika veikta ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra, kuras gala ziņojumu ir atbalstījušas vidi pārraugošās institūcijas un akceptējusi Rīgas pašvaldība, tādējādi turpmākajās projekta attīstības fāzēs, palīdzot izvēlēties alternatīvas ar iespējami pozitīvāko ietekmi uz apkārtējo vidi, iedzīvotājiem un esošo infrastruktūru, potenciālo negatīvo ietekmi būvniecības laikā un turpmākajā ekspluatācijas periodā samazinot līdz minimumam. 

Pirmajā būvniecības kārtā uz vienojošas pagrabstāva platformas ir ieplānotas divas brīvstāvošas torņa tipa 11 stāvu biroja ēkas ar savstarpēju savienojumu otrā stāva līmenī. Katras ēkas augstums būs 41,5 metri. Ēku apbūves augstums un būvapjomi izvēlēti, strikti ievērojot šobrīd spēkā esošo Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus. Divkorpusu biroju ēkas bruto stāvu platība sasniegs aptuveni 28 000 m2, un kopumā tiks nodrošinātas virszemes un pazemes stāvvietas aptuveni 650 automašīnām. Plānots, ka katrā no ēkas korpusiem varētu būt 700-800 darba vietas. Iespējamais apmeklētāju skaits varētu sasniegt līdz 1000 cilvēku dienā.

Nākamajās kārtās ir ieplānotas trīs biroju ēkas ar vairāk nekā 25 000 m² kopējo biroju bruto stāvu platību un daudzstāvu autostāvvieta kvartāla centrā. Nākamo attīstības kārtu būvniecību ir paredzēts uzsākt 4 - 5 gadu laikā. Pietiekama pieprasījuma gadījumā nākamo kārtu būvniecība ir iespējama.